Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie Dobre

ISSN 1336-6491 | Online: 3380 | Redakcia

motoride.sk :: Články | Videá | Tipy | Foto | Klub | Inzercia | Firmy | Fórum | Kalendár

Motozem.sk

Anketa:

Ako na núdzové brzdenie v krízovej situácii?

Spolu odpovedi: 27250
Intenzívne brzdím oboma brzdami: 60% (16335)
Brzdím iba prednou brzdou aby som nedostal šmyk: 40% (10915)

Pre vás:

Povinné zmluvné poistenie - vyber si najlepšiu cenu!

Podmienky poskytovania služieb motoride.sk a ochrana osobných údajov

PRED POUŽITÍM TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO NIEKTORÉHO FÓRA MOTORIDE.SK SI PROSÍM POZORNE PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB A PREHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA.

Posledná aktualizácia: 25. 5. 2018

Majiteľom a prevádzkovateľom tejto webovej stránky je Motoride s.r.o, so sídlom Uherova 5, 040 11 Košice, IČO: 45 384 088, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 25001/V, DIČ: 2022965560, IČ DPH: SK2022965560, e-mail: info@motoride.sk, telefónny kontakt: +421 903 31 31 36. Tieto podmienky poskytovania služieb ("Podmienky poskytovania služieb" ďalej PPS) sa vzťahujú na Váš účet a na ktoréhokoľvek oprávneného používateľa Vášho účtu a riadi sa nimi používanie tejto stránky alebo fór MOTORIDE.SK (ako sú definované ďalej a ktoré sú súhrnne označované ako “Stránka”). Použitím Stránky potvrdzujete Váš súhlas s tým, že budete viazaný týmito Podmienkami poskytovania služieb. Pokiaľ nesúhlasíte s tým, aby ste týmito Podmienkami poskytovania služieb boli viazaný, nevstupujte na Stránku, ani ju inak nepoužívajte. Pred použitím Stránky si prosím preštudujte Prehlásenie o ochrane súkromia MOTORIDE.SK (“Prehlásenie o ochrane súkromia").

Prehlásenie o ochrane súkromia

Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi údaje, súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ust. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len “osobné údaje” a “zákon o ochrane osobných údajov”), za účelom poskytovania služieb používateľovi na serveri, sprístupňovania týchto údajov ostatným používateľom servera a evidenciu na dobu neurčitú a zároveň používateľ súhlasí, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov, ak ide o osobné údaje. Dňom zrušenia registrácie sa má za to, že používateľ súhlas na spracovanie osobných údajov odvolal, pričom prevádzkovateľ sa zaväzuje s týmito údajmi naložiť podľa ust. zákona o ochrane osobných údajov. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené tretím osobám (používateľom).

Súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom alebo nie sú inak zdieľané (napríklad údaje, pri ktorých bolo používateľom uvedené „nezverejniť“ a pod.) a pošta, a to aj v prípade, ak je zdieľaná. IP adresa počítača a časy prístupov (Logy) používateľa sa nepovažujú za súkromný údaj používateľa.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ust. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov používateľa žiadnej tretej strane, ibaže tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.

Viac informácií na túto tému nájdete tu: Podmienky ochrany osobných údajov.

Licencia k používaniu Stránky

MOTORIDE.SK Vám udeľuje nevýhradné, neprevoditeľné a obmedzené právo k prístupu, použitiu a zobrazovaniu Stránky a materiálov na nej zobrazených iba pre Vaše osobné použitie za predpokladu, že bezo zbytku budete dodržiavať tieto PPS. Nesmiete zasahovať do systému Stránky ani sa o to pokúšať, a to žiadnym spôsobom ani prostredníctvom žiadneho nástroja, čo mimo iného zahrňuje „spamming“, „hacking“, načítanie počítačových vírusov alebo „časových bômb“, ani akýmkoľvek iným spôsobom, výslovne zakázaným ktorýmkoľvek ustanovením týchto podmienok.

Zmeny Stránky a / alebo Podmienok poskytovania služieb

MOTORIDE.SK si vyhradzuje právo kedykoľvek, na základe svojho vlastného uváženia, zmeniť, upraviť, pridať alebo odstrániť akúkoľvek časť Stránky alebo týchto PPS, a to ako v celku, tak z časti. Zmeny týchto PPS vstúpia do platnosti v okamžiku ich uverejnenia na Stránke. Súhlasíte s tým, že budete tieto PPS pravidelne sledovať, aby ste sa zoznámili so všetkými zmenami. Vaše ďalšie používanie Stránky po uverejnení akýchkoľvek zmien bude považované za prijatie takýchto zmien.

Ochranné známky, autorské práva & obmedzenia

Ak nie je v tomto dokumente uvedené inak, nesmiete Stránku reprodukovať, vytvárať odvodené práce, znovu ju publikovať, načítať ju, upravovať, zapisovať na Stránku, prenášať alebo akýmkoľvek spôsobom distribuovať akékoľvek materiály zo Stránky (ďalej len „Materiály stránky") bez predchádzajúceho písomného súhlasu MOTORIDE.SK. Môžete však sťahovať alebo vytvoriť jednu kópiu Materiálov stránky a ďalších položiek zobrazených na Stránke, iba pre osobné, neobchodné domáce použitie za predpokladu, že všetky autorsko-právne a ďalšie upozornenia obsiahnuté v Materiáloch stránky zostanú nedotknuté. Akékoľvek úpravy Materiálov stránky alebo akejkoľvek ich časti alebo použitie Materiálov stránky pre akékoľvek iné účely je porušením autorských práv a ďalších majetkových práv MOTORIDE.SK. Použitie Materiálov stránky na ktorejkoľvek inej webovej stránke alebo v ktoromkoľvek inom prostredí počítačovej siete je bez predchádzajúceho písomného dovolenia MOTORIDE.SK zakázané.

Fóra a verejná komunikácia

MOTORIDE.SK môže pre pohodlie svojich návštevníkov, čas od času, a na základe svojho výhradného uváženia poskytovať jednu alebo viac oblastí pre chat, nástenky, funkcie súkromných správ, služby okamžitých správ a ďalšie služby (súhrnne „Fóra“). MOTORIDE.SK poskytuje Fóra Vám i ostatným za podmienok týchto PPS, pokynov pre používanie Fór (v súlade s nižšie uvedenou definíciou), Prehlásením o ochrane súkromia a ďalších predpisov, ktoré môže MOTORIDE.SK čas od času vydať. V súčasnej dobe poskytuje MOTORIDE.SK Fóra bezplatne tým používateľom, ktorý súhlasia s tým, že budú dodržovať tieto PPS a Pokyny pre používanie Fór. MOTORIDE.SK si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť charakter tohto vzťahu.

Registrácia a prijatie Podmienok

Vzhľadom k tomu, že používate Fóra, súhlasíte s tým, že budete:

Používateľom, ktorí porušia tieto PPS, Pokyny pre použitie fór alebo poskytnú nepresné, nepravdivé nebo neaktuálne Registračné informácie, môže byť na základe výhradného uváženia MOTORIDE.SK ich Účet pozastavený alebo zrušený a udelený trvalý zákaz používania akéhokoľvek Fóra alebo iných online služieb MOTORIDE.SK.

V rámci Vášho Účtu budete zodpovedný za vytvorenie a zachovanie dôvernosti Vášho používateľského mena a hesla. Nesiete zodpovednosť za všetku činnosť vykonanú pod Vašim Účtom. Súhlasíte s tým, že:

VSTUP DO AKÉHOKOĽVEK FÓRA JE POVAŽOVANÝ ZA AKCEPTÁCIU TÝCHTO PODMIENOK POSKYTOVANIA SLUŽIEB A ZA PREVZATIE ZÁVÄZKU DODRŽIAVAŤ POKYNY PRE POUŽÍVANIE FÓR. POKIAĽ NESÚHLASÍTE S DODRŽIAVANÍM TÝCHTO PODMIENOK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB ALEBO POKYNOV PRE POUŽÍVANIE FÓR, POTOM PROSÍM NEVSTUPUJE DO ŽIADNÉHO FÓRA.

Pokyny pre používanie fór

Ste plne zodpovední za všetky činnosti, ktoré vo Fórach vykonáte Vy alebo akýkoľvek oprávnený používateľ Vášho Účtu, a to vrátane vloženia alebo iného poskytnutia textu, súborov, softwaru, fotografií, videozáznamov, zvukov, hudby alebo iných informácií či materiálov do ktorejkoľvek časti Fór ("Obsah"). Nižšie uvádzame niektoré, aj keď nie všetky prípady porušenia predpisov, ktoré môžu viesť k ukončeniu či pozastaveniu Vášho prístupu k Fóru zo strany MOTORIDE.SK. Súhlasíte s tým, že pri používaní ktoréhokoľvek Fóra nebudete robiť žiadne z nasledujúcich činností:

  1. Obťažovať iného účastníka Fóra, používateľa alebo inú fyzickú či právnickú osobu, alebo sa im vyhrážať, uvádzať ich do rozpakov, vyvolávať v nich strach alebo nekľud;
  2. Prenášať v ktoromkoľvek Fóre akýkoľvek Obsah, ktorý MOTORIDE.SK považuje za rušivý, nezákonný, škodlivý, výhražný, hanlivý, obťažujúci, ohovárajúci, vulgárny, obscénny, nenávistný, rasovo, etnicky či inak problematický;
  3. Spôsobiť, že sa ktorákoľvek obrazovka v ktorejkoľvek chatovacej miestnosti bude „presúvať“ rýchlejšie ako budú ostatní používatelia schopný odpísať, alebo vykonávať akúkoľvek inú činnosť s podobne rušivým účinkom;
  4. Zosobňovať v akomkoľvek Fóre akúkoľvek osobu, vrátane predstaviteľa MOTORIDE.SK a moderátora fóra;
  5. Narušovať normálny tok dialógu v chatovacej miestnosti MOTORIDE.SK alebo jednať iným spôsobom, ktorý má negatívny vplyv na ostatných účastníkov;
  6. Vkladať alebo prenášať do Fór akúkoľvek nevyžiadanú inzerciu, reklamné materiály alebo ktorékoľvek iné formy nevyžiadaných príspevkov;
  7. Úmyselne alebo neúmyselne porušovať akékoľvek platné miestne, štátne, národné alebo medzinárodné zákony;
  8. Narušovať súkromie alebo poškodzovať akékoľvek osobnostné či majetkové práva akejkoľvek fyzickej či právnickej osoby; a
  9. Porušovať práva k duševnému vlastníctvu alebo podobné práva, čo mimo iného zahrňuje autorské práva a práva k ochranným známkam ktorejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby.

Vložením alebo načítaním Obsahu do ktoréhokoľvek Fóra alebo predložením iného Obsahu MOTORIDE.SK automaticky udeľujete (alebo zaručujete, že držiteľ týchto práv výslovne udelil) MOTORIDE.SK trvalé, platné pre celý svet, bezodplatné, neodvolateľné, nevýhradné právo a licenciu k použitiu, reprodukovaniu, úpravám, zmenám, publikovaniu, predkladaniu, poskytovaniu pod licenciou, vytváraniu odvodených prác a distribuovaniu týchto materiálov alebo zahrnutiu takého Obsahu do akejkoľvek formy, média alebo technológie teraz známej alebo neskôr vyvinutej, a to kdekoľvek na svete. Navyše zaručujete, že Vami uložený Obsah neporušuje žiadne takzvané morálne práva akejkoľvek osoby (adroit moral).

Ste oboznámený s tým, že načítanie a/alebo vloženie akéhokoľvek Obsahu do ktoréhokoľvek Fóra nepodlieha žiadnemu záväzku držania v tajnosti na strane MOTORIDE.SK a spoločnosť MOTORIDE.SK nebude zodpovedná za akékoľvek použitie či vyzradenie takéhoto Obsahu.

Súhlasíte s tým, že MOTORIDE.SK zbavíte zodpovednosti za akékooľvek a všetky nároky, škody, straty a dôvody k žalobám, ktoré vzniknú v súvislosti s vložením či načítaním akéhokľvek Obsahu do akéhokľvek Fóra alebo z toho, že akýkoľvek Obsah poskytnete alebo z toho, že nedodržíte tieto PPS. Keďže MOTORIDE.SK nebude a nemôže kontrolovať všetok Obsah vložený užívateľmi do Fór a nieje zodpovedný za takto vložený Obsah, vyhradzuje si MOTORIDE.SK právo zmazať, presunúť či upraviť Obsah, ktorý bude na základe svojho vlastného uváženia pokladať za hanlivý, ohovarajúci, obscénny, odporujúci autorským právam a právam k ochranným známkam, porušujúcí práva akejkoľvek osoby na súkromie alebo na publicitu alebo bude inak neprijateľný.

Zákaz ďalšieho prevodu a využívania

Súhlasíte s tým, že nesmiete pre žiadny obchodný účel reprodukovať, kopírovať, ďalej prevádzať či využívať akúkoľvek časť Stránky alebo s ňou inak nakladať.

Ukončenie platnosti

Súhlasíte s tým, že MOTORIDE.SK môže na základe svojho vlastného uváženia a kedykoľvek ukončiť platnosť Vášho hesla, Účtu alebo používania ktoréhokoľvek Fóra a že môže akýkoľvek Obsah, ktorý vložíte do niektorého Fóra z akéhokoľvek dôvodu vymazať či odstrániť. MOTORIDE.SK taktiež môže na základe svojho vlastného uváženia a kedykoľvek ukončiť fungovanie ktoréhokoľvek Fóra, či obmedziť alebo zakázať prístup ktorýchkoľvek používateľov k nemu, a to najmä z dôvodu porušenia týchto podmienok alebo z akéhokoľvek iného dôvodu. Súhlasíte s tým, že MOTORIDE.SK môže ktorékoľvek alebo viac týchto opatrení vykonať, bez toho aby Vás o tom musela dopredu informovať. Súhlasíte s tým, že MOTORIDE.SK nebude vo vzťahu k Vám, ani k žiadnej inej osobe zodpovedný za akékoľvek ukončenie Vášho prístupu k niektorému Fóru, ani za odstránenie informácii, ktoré sa týkajú Vášho Účtu.

Obmedzenie zodpovednosti

SPOLOČNOSŤ MOTORIDE.SK NEBUDE ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ, KTORÉ OKREM INÉHO ZAHRŇUJÚ NEDBALOSŤ MOTORIDE.SK, ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE NEPRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ALEBO ZA UŠLÝ ZISK, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z POUŽITIA ALEBO NESCHOPNOSTI POUŽITIA STRÁNKY, MATERIÁLOV NA STRÁNKE ALEBO SOFTWARU, A TO I VTEDY, POKIAĽ BOL MOTORIDE.SK INFORMOVANÝ O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD. BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE MOTORIDE.SK NEPREVZALA ZÁVÄZOK FUNKČNOSTI STRÁNKY ČI SOFTWARU.

CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ MOTORIDE.SK ZA ŠKODY VRÁTANE UŠLÉHO ZISKU, STRATY A DÔVODY K ŽALOBÁM VOČI NÁM (ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY ČI DELIKTU (ČO OKREM INÉHO ZAHRŇUJE NEDBALOSŤ) ALEBO INOM ZÁKLADE) NEPRESIAHNE ČIASTKY VAMI ZAPLATENÉ ZA VSTUP NA STRÁNKU, POKIAĽ VÔBEC NEJAKÁ ČIASTKA ZAPLATENÁ BOLA. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE UČINÍTE TAKÉ OPATRENIA, ABY NA VAŠEJ STRANE NEDOŠLO V DÔSLEDKU NEFUNKČNOSTI STRÁNKY ČI SOFTWARU KU ŠKODÁM NAD RÁMEC ČIASTKY ZAPLATENEJ ZA VSTUP NA STRÁNKU.

Zásady používania súborov cookie:

Právne predpisy EÚ vyžadujú, aby organizácie umiestňujúce súbory cookie prostredníctvom svojich stránok do počítačov svojich návštevníkov získali ich „súhlas“ po poskytnutí jasných a úplných informácií o tom, ako sa súbory cookie na stránke používajú. Viac informácií na túto tému nájdete tu: Zásady používania súborov cookie.

Pravidlá správania sa na motoride.sk:

Tieto pravidlá rú rozšírením a doplnením všobecných podmienok:
Podmienky poskytovania služieb motoride.sk a ochrana osobných údajov

V diskusných fórach platia všeobecné pravidlá slušnosti a Netiketa. Netiketa je akási pomyselná zbierka pravidiel a zásad, ktorá by sa mala v internetovom svete dodržiavať.

1. Nadávky sa na diskusnom fóre motoride.sk netolerujú

- dodržiavajte všetky pravidlá slušnosti z normálneho života. Čo je zlé v bežnom živote, bude určite nevhodné aj na internete. Akonáhle niektorý z moderátorov uvidí nadávky, tak sa nečudujte, keď vám váš príspevok zmaže bez akéhokoľvek upozornenia.

2. Urážanie a osočovanie užívateľov sa netoleruje

- toto diskusné fórum nevzniklo ako živná pôda pre vzájomné verejné urážanie, nadávanie medzi jednotlivcami alebo skupinami. Riešte si svoje problémy cez súkromné správy, alebo na psychiatrii. Moderátori si vyhradzujú právo takéto príspevky mazať bez mihnutia oka.

3. Nevhodné témy a príspevky

- nevhodné témy, nesúvisiace s motorkami aspoň vzdialene, psychopatické výlevy, propagácie nacizmu, rasizmu a podobných hovadín sú zakázané, všetky takéto a podobné príspevky budú vymazané moderátormi.

4. „Vojny“ a príspevky mimo témy

- zbytočnné napádanie sa a vytváranie „žabomyších vojen“ (flame war), príspevky mimo tému, chatovanie medzi 2-3 osobami a pod., sa netoleruje, takéto príspevky budú taktiež vymazané.

5. Pomôžte, ak viete

Pomôžte, ak viete. Zaujíma vás nejaká téma a sledujete nejakú diskusiu k nej? Niekto z diskusnej skupiny má taký alebo onaký problém. Ak viete odpoveď, pomôžte. Nabudúce pomôže niekto vám.

6. Odpúšťajte druhým chyby

Aj vy ste niekedy začínali. Nemusíte hneď reagovať výsmešne alebo so zlosťou.

7. Reklama a komercia

- ak máte v signatúre (podpise) alebo v príspevkoch linky na svoje komerčné stránky, poprípade rôzne reklamy, budú vám tieto linky bez upozornenia automaticky vymazané moderátormi. Takéto linky sem nepatria, fórum nie je reklamná stránka, ale stránka, kde sa diskutuje.

8. Moderátori

- rozpoznávajú jednotlivé prípady podľa najlepšieho vedomia a svedomia, v súlade s dobrými mravmi a v najlepšej snahe zachovania úrovne fóra. Moderátor ma právo mazať, upravovať príspevky, presúvať, zmraziť a premenovať témy. Moderátor nebude meniť význam príspevkov. V prípade potreby môže upraviť formátovanie, gramatiku, odstrániť osobné či iné nevhodné údaje alebo texty a linky, ktoré nie sú v súlade s dobrými mravmi či týmito pravidlami.

9. Zakladanie nových tém

- témy, založené s nezmyselným názvom, ktorý nenaznačuje obsah, zameranie, alebo o čo v danej téme ide, budú vymazané (ak niekto založí omylom tému so zlým názvom, alebo namiesto príspevku vytvorí novu tému, treba to oznámiť niektorému z moderátorov (motoride@motoride.sk), aj s popisom, čo s tou témou treba spraviť, ináč sa téma automaticky vymaže)

10. Príspevky anonymov

- príspevky od anonymov nemajú na fóre váhu. Ak niekto nemá dosť slušnosti, aby sa podpísal tak ho netreba brať vážne.

Harley-Davidson

06-MG-Stevio-side

Tričko Motoride.sk

Tričko a šiltovka pre všetkých priaznivcov servera MotoRide...
Zasielanie tovaru obnovené!

Tričko

Šiltovka motoride.sk.
Šiltovka

Vtip

Pridal: Toman
- Vidíš ty dvě ženy? Ta brunetka je moje žena, a ta blondýnka moje milenka!
- Zajímavé, ty mám taky, jen naopak!

Ďalšie vtipy »